Jesteś odwiedzającym:

Licznik 

 

KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA


 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

„Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

 

Projekt pt.: „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej - rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” realizowany jest przez trzynaście podmiotów, w tym Diecezję Bydgoską – Partnera Wiodącego oraz dwanaście parafii znajdujących się na obszarze Diecezji Bydgoskiej na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne
i konserwatorskie drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów oraz roboty budowlane w pięciu kościołach, których głównym celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury. Prócz realizacji ww. działań oraz działań edukacyjno-kulturalnych takich jak: koncerty organowe, rajdy rowerowe, wystawy fotograficzne, a także plenery malarskie projekt zakłada również stworzenie wirtualnego szlaku drewnianych zabytków, mobilnego przewodnika turystycznego w formie aplikacji na telefony i tablety oraz zastosowanie rozwiązań skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących. Wyżej wymienione działania pozwolą na realizację celów pośrednich projektu, takich jak:

> wzrost liczby odwiedzin i osób korzystających w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stanowiących również atrakcje turystyczne,

> ułatwienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym,

> wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

> zwiększenie konkurencyjności regionalnej.

Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Diecezji Bydgoskiej.

 

Całkowita wartość projektu: 15 724 200,43 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:13 365 570,36 PLN


        Patroni Katedry
św. Marcin i MikołajBiskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
J.E. ks. BP Krzysztof Włodarczyk

 

Copyright © 2006