KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA FARNEGO W BYDGOSZCZY

KALENDARIUM

XI wiek Istnieje osada, która za panowania Kazimierza Odnowiciela rozrasta się w gród strażniczy - Bydgoszcz. W grodzie znajdują się kościoły: św. Idziego i św. Mikołaja.

po 1346 - Król Polski Kazimierz Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie (magdeburskie) Wkrótce po lokacji i rozplanowaniu miasta władze miejskie zbudowały drewniany kościół pw. św. Mikołaja biskupa i wyznawcy, erygowany w 1399 r.; król nadał proboszczowi wyłączne prawo w kierowaniu szkołą parafialną

1409 Podczas walk polsko-krzyżackich o Bydgoszcz zniszczony został kościół parafialny

1425 W pożarze miasta spłonął kościół parafialny wraz z mieszczącym się w nim archiwum miejskim

przed 1449 - Odbudowa kościoła farnego, budowa kaplicy św. Anny

ok. 1460 - Rozpoczęcie budowy nowej ceglanej Fary na fundamentach i częściowo na murach poprzedniej świątyni

1466 Na prośbę starosty bydgoskiego Jana Kościeleckiego, król Kazimierz Jagiellończyk mocą „wieczystej zgody” wydzielił z królewskich do­chodów fundusz na codzienne msze w kościele pw. św. Mikołaja; m.in. za swoich przodków, oraz na ołtarz na cześć Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, przy którym miały być odprawiane; podczas codziennej mszy św. porannej śpiewane było od tej pory oficjum o Najświętszej Maryi Pannie; biskup włocławski Jakub z Sienna erygował przy kościele farnym Bractwo Bożego Ciała w kaplicy pw. św. Anny, na prośbę wiernych wyrażoną przez rajców bydgoskich

1483 Burmistrz bydgoski Mikołaj Giza ze swym synem ks. Stanisławem ufundowali w kościele parafialnym ołtarz św. Stanisława męczennika

1502 Zakończenie budowy Fary; kard. Piotr, legat papieski m.in. na Polskę, na prośbę starosty bydgoskiego Andrzeja Kościeleckiego zezwolił na uroczyste procesje publiczne z Najświętszym Sakramentem w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja podczas 6 świąt w roku

1505 Na prośbę bydgoskich mieszczan, złotnika Szy­mona i Anny, bp włocławski Wincenty Przerębski zatwierdził erekcję ołtarza ufundowanego przez nich na cześć Przenajświętszej Dziewicy Maryi w kościele parafialnym; funduszem miało być objęte utrzymanie ołtarza i Bractwa NMP, dla sprawowania i pomnażania kultu NMP

1512 Mieszczanin Andrzej Sopański ufundował ołtarz pw. Poczęcia NMP w kościele farnym

1515 Przybudowanie do Fary kaplicy pw. św. Anny, ufundowanej przez ród Orłowitów

1525 Mieszczanie ufundowali monstrancję i krzyż wielki dla kościoła parafialnego

1526 Starosta bydgoski Stanisław Kościelecki ufundował i zbudował ołtarz św. Katarzyny w kaplicy pw. św. Anny w kościele parafialnym, a także stalle w chórze wraz z amboną

1547 Olbrzymi pożar objął całe miasto wraz z przedmieściami

1555 Odbudowa kaplicy św. Anny na wschód od wieży w kościele parafialnym

1596 Przy kościele parafialnym jest 11 bractw

1605 Stefan Bogurski wystawia kaplicę św. Szczepana

1612 Budowa kaplicy pw. św. Jana Ewangelisty z fundacji rodu Rychłowskich

1616 Do miasta przybyli dwaj pierwsi jezuici, których bp włocławski Paweł Wołucki osadził początkowo przy Farze

1642 Ołtarz główny pozostawał na utrzymaniu rodziny Łochowskich

1650 Wzniesiona została otwarta kruchta od zachodniej strony Fary

1655 - 57 - Bydgoszcz zajęta przez Szwedów; rabunek i zniszczenie wyposażenia kościoła farnego oraz depozytów miejskich, profanacja Najświętszego Sakramentu

1660 Burmistrz Bydgoszczy Wojciech Łochowski Jr funduje barokową sygnaturkę

1666 Fundacja nowego ołtarza NMP

1667 Zawieszenie dzwonu-sygnaturki o średnicy 1,5 stopy

1698 Odbudowa ołtarza św. Michała Archanioła w kościele farnym z fundacji opata Michała Antoniego Hackiego, protonotariusza apostolskiego

1702 Zawieszono dzwonsygnaturkę wysokości 1,3 stopy

1703 - 36 - Po wielokrotnych najazdach wojsk szwedzkich, moskiewskich i saskich, zarówno miasto jak i kościół famy znajdowały się w ruinie a kolejne zarazy zdziesiątkowały ludność Bydgoszczy

1758 W dzwonnicy kościoła farnego zawieszono dzwon wielki, dekorowany z jednej strony figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, z drugiej św. Piotra z kluczami, wykonany przez Mikołaja Peterilge w Toruniu

13 IX 1771 - Król pruski Fryderyk ll Wielki wydał patent włączający Pomorze oraz ziemie położone nad Brdą i Notecią do monarchii pruskiej; Bydgoszcz liczy ok. 1000 mieszkańców, w tym 80% katolików

1794 Z kościoła farnego na cele powstania kościusz­kowskiego przekazano zgromadzone wota wielkiej wartości

1806 Przeniesienie cudownego krzyża z kościoła po-jezuickiego do kościoła farnego

1806 - 13 - Wojska francuskie i rosyjskie używały kościoła farnego jako magazynu; rabunek biblio­teki farnej

1807 - 15 - Bydgoszcz włączona do Księstwa Warszewskiego

1808 Zorganizowanie w plebanii przy Farze nauczania szkolnego

1809 Założenie cmentarza Starofarnego

1815 Ponowne przyjęcie Bydgoszczy przez państwo pruskie

1816 Bydgoszcz liczy 6 123 mieszkańców, w tym 41% katolików

1819 - 30 - Gruntowny remont kościoła farnego

1822 Papież Pius VII zmienił przynależność diecezjalną Bydgoszczy, która z włocławskiej przeszła do diecezji gnieźnieńskiej

1830 W związku z kasatą bernardynów w Bydgoszczy przeniesiono bractwo św. Anny do kościoła farnego

1831 Wznowienie służby Bożej w kościele farnym, jedynym czynnym kościele katolickim w mieście

1834 Skupienie całego duszpasterstwa bydgoskiego w kościele farnym na skutek likwidacji zakonów katolickich

1841 Ufundowanie dla kościoła farnego obrazu św. Rocha z nałożoną srebrną sukienką

1846 Rozwiązanie katolickiej Czytelni Polskiej założonej przez wikariusza farnego ks. Jana Jankowskiego

1852 Bydgoszcz liczy 12 918 mieszkańców, w tym 26 katolików (w większości Polaków)

1861 Powstanie charytatywnego towarzystwa św. Wincentego a'Paulo z własną biblioteką

1871 Zjednoczenie Niemiec; Bydgoszcz przynależy do Cesarstwa Niemieckiego; rozpoczęcie trwającego do 1887 r. Kulturkampfu na terenach za­branych, w tym m.in. pozbawienie duchownych katolickich nadzoru nad szkolnictwem, wprowadzenie obowiązku konsultacji z władzą świecką obsadzania stanowisk kościelnych oraz składania przysięgi przez księży katolickich na wierność państwu, napiętnowanie polskości włącznie z rugowaniem języka polskiego ze szkół i urzędów

1876 Założenie przy kościele św. św. Marcina i Mi­kołaja chóru polskiego, tj. Towarzystwa Śpie­wu "Święty Wojciech"

1887 Proboszczem parafii farnej został ks. Józef Choraszewski, który odnowił Farę, zainicjował budowę nowego kościoła katolickiego w Bydgoszczy (pw. Świętej Trójcy) i założył szpital dziecięcy św. Floriana

1892 Założenie Towarzystwa Robotników Polsko-Katolickich w Bydgoszczy (którego koncepcję opracował abp gnieźnieński i poznański Florian Stablewski, nazywany „arcybiskupem socjalnym"), najliczniejszej organizacji polskiej w mieście

1899 Proboszczem parafii farnej zostaje ks. Ryszard Markwart, opiekun stowarzyszeń, założyciel cmentarza Nowofarnego

19 I 1920 - Przejęcie Bydgoszczy przez polskie władze

01 VI 1920 - Przywrócenie ogólno miejskich procesji Bożego Ciała rozpoczynających się w kościele farnym

01.III 1921 - Proboszczem parafii farnej został ks. Tadeusz Skarbek-Malczewski, prałat domowy papieża

15 III 1921 - Dekanat bydgoski podzielony na dekanat bydgoski miejski i dekanat bydgoski podmiejski (wiejski); Bydgoszcz liczy 87 643 mieszkańców, w tym 73% katolików

1922 - 26 - Remont Fary i odkrycie przez ks. Malczewskiego zabytku sztuki - obrazu Matki Bo­żej Bydgoskiej w ołtarzu wielkim

1924 Prymas Polski kard. Edmund Dalbor wydał dekret o podziale dotychczasowej parafii farnej i utworzeniu w Bydgoszczy 6 parafii; patronem wszystkich pozostał św. Marcin, biskup i wyznawca, patron miasta od XV w.

1925 Bydgoszcz liczy 104 tys. mieszkańców, w tym 87% katolików

15 XI 1925 - Ks. bp Antoni Laubitz konsekrował kościół farny; prezydent miasta dr Bernard Śliwiński ofiarował kościołowi farnemu antependium ołtarza głównego

27 X 1929 - Bp A. Laubitz poświęcił 4 nowe dzwony dla kościoła farnego

21 XII 1931 -Proboszczem parafii farnej został ks. Józef Schulz; we wrześniu 1939 r. we władzach Komitetu Obywatelskiego, więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych zmarł pół roku później

09 IX 1939 - Po zajęciu Bydgoszczy przez okupanta niemieckiego pierwsza publiczna egzekucja na Starym Rynku; zamordowanie wikariusza parafii farnej ks. Jana Jakubowskiego

1940 stycznia - Rozpoczęto rozbiórkę kościoła pojezuickiego na Starym Rynku; kościół famy przekazano katolikom niemieckim, natomiast katolikom Polakom - d. kościół klarysek, po roku odebrany

1942 Aresztowanie ks. Antoniego Świadka, wikariusza kościoła farnego, i uwięzienie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zmarł w 1945 r.

1945 stycznia - Na skutek działań wojennych uszkodzony został kościół farny - dach, witraże i czę­ściowo wnętrze kościoła

21 I 1945 - Opuszczenie Bydgoszczy przez niemieckie władze okupacyjne

1946 Prymas Polski kard. August Hlond utworzył 6 nowych parafii katolickich na bazie świątyń poewangelickich; na obszarze Bydgoszczy funkcjonowało w sumie 12 parafii

1947 W Bydgoszczy przebywali z wizytą prymas Polski kard. A. Hlond i prymas Anglii

1946 - 49 - Odbudowa Fary z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hanelta i konserwacja obrazu Matki Bożej Bydgoskiej przez artystę malarza prof. Leona z Torunia

27 III 1949 - Przy kościele farnym rozpoczął działalność Instytut Wyższej Kultury Religijnej

04 XI 1949 - Na skutek dekretu rządowego rozwiązano zrzeszenia religijne

od 1950 - Prześladowanie kościoła katolickiego: likwidacja nauki religii w szkołach, inwigilacja i nękanie księży, ograniczanie swobody praktyk religijnych

1964 Utworzenie duszpasterstwa środowisk akademickich i inteligenckich w Domu Katolickim przy parafii farnej

29 V 1966 - Koronacja wizerunku Matki Bożej z Różą przez prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły; nadanie Madonnie Bydgoskiej przez ks. prymasa tytułu Matki Bożej Pięknej Miłości

15 V 1967 - Kanoniczna wizytacja parafii farnej przez ks. prymasa Wyszyńskiego

01 I 1971 - Prymas Polski kard. S. Wyszyński powołał cztery dekanaty dla miasta Bydgoszczy; parafia farna znalazła się w dekanacie Bydgoszcz I

08 IX 1982 - Prymas Polski abp Józef Glemp ustanowił Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Gnieźnie i w Bydgoszczy (od 1998 r. afiliowany jako Wydział Teologii do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16 XI 1982 - Decyzją bpa gnieźnieńskiego ks. prymasa Józefa Glempa przy bydgoskiej Farze ma rezydować biskup - Wikariusz Biskupi dla Miasta Bydgoszczy. W latach 1982 -1996 był nim ks. bp Jan Nowak, proboszcz Fary . Szczególnej trosce ks. bpa powierzono kult Matki Bożej Bydgoskiej oraz kierownictwo PIKCh. im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Bydgoszczy; w bydgoskiej Farze ustanowiono stały dyżur spowiedniczy

29 V 1986 - Na Starym Rynku uroczystość 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z udziałem m.in. ks. prymasa Józefa Glempa; przy parafii farnej zamieszkały siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, zaproszone przez ks. prymasa J. Glempa

1990 Powrót katechezy do szkół

19 III 1992 - Papież Jan Paweł II mianował bpa Henryka Muszyńskiego arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim; papież rozwiązał unię Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej oraz unię Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej; Bydgoszcz wchodzi w skład Archidiecezji Gnieźnieńskiej

22 V 1992 - Spotkanie Komisji Episkopatów „Iustitia et Pax" z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowane przez bpa Jana Nowaka

13 XII 1992 - Poświęcenie w kościele farnym tablicy pamiątkowej ku czci śp. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i biskupów Lucjana Bernackiego i Jana Michalskiego

15 XII 1992 - Ustanowiono pięć dekanatów na terenie Bydgoszczy

05 IX 1993 - Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński ustanowił przy kościele farnym Kapitułę Bydgoską pw. Matki Bożej Pięknej Miłości - Matki Kościoła i podniósł Farę do godności kolegiaty; rozpoczęto remont kościoła

16 IV - 7 V 1994 - Pierwszy Bydgoski Kongres Trzeźwości pod patronatem ks. bpa Jana Nowaka i prezydenta Bydgoszczy Edwina Warczaka (w kościele farnym i ratuszu)

IX 1994 - Rozpoczęło działalność Studium Katolickiej Nauki Społecznej

1995 Na terenie Bydgoszczy istnieje 39 parafii

30.05.1999 - ks. abp Henryk Muszyński w obecności Kapituły, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz wiernych odczytał dekret papieski podnoszący bydgoską farę - kolegiatę do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Osobiście Ojciec Święty uczynił to na bydgoskim lotnisku w czasie pielgrzymki do Ojczyzny.

07 VI 1999 - Podczas swej VI Pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił Ofiarę Eucharystyczną na bydgoskim lotnisku; wówczas też ukoronował papieskimi koronami zabytkowy wizerunek Bydgoskiej Madonny i Dzieciątka Jezus oraz podniósł kościół farny do godności konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej

2000 Kościół jubileuszowy w roku Obchodów 2000 lecia chrześcijaństwa.

2001 Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński w roku jubileuszu 750 lecia szkaplerza dokonuje uroczystej rekoronacji drugiego czczonego w Farze Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.

1997-2002 Świątynię poddano całkowitej renowacji, w ramach której kaplica św. Krzyża z odrestaurowaną polichromie w stylu art deco zostaje adaptowana na kaplicę spowiedzi św.

2002 Fara-Konkatedra obchodzi jubileusz 500lecia istnienia
(1502-2002)

Wielkanoc 2003 - ks. abp H. Muszyński poświęcił Drzwi Jubileuszowe.

25.03.2004 - powstanie diecezji bydgoskiej. Pierwszym jej Biskupem został - Ks. Bp Jan Tyrawa, dotychczasowy biskup pomocniczy wrocławski. Bydgoska Fara – Konkatedra została podniesiona do godności kościoła katedralnego.

28.03.2004 - Ingres ks. Biskupa Jana Tyrawy do Katedry Bydgoskiej.

14. 06.2006 - Instalacja Kapituły Katedralnej Bydgoskiej. Prepozytem został Ks. Prałat Zbigniew Maruszewski, proboszcz parafii katedralnej.

24. 02. 2007 - Wizytacja kanoniczna parafii katedralnej (inauguracja witryny internetowej Katedry, Sanktuarium i Parafii)


        

 

Copyright © 2006