KATEDRA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA W BYDGOSZCZY

500 lat Bydgoskiej Fary - Katedry

Pierwsza wzmianka o kościele pw. św. Idziego w Bydgoszczy pochodzi z 1346 r. Obecny kościół parafialny został zbudowany w murach miasta w latach 1466 – 1502. W XVI – XVII w. wzniesione zostały cztery kaplice fundacji mieszczan bydgoskich. Do dzisiejszego dnia zachowała się tylko kaplica św. Krzyża. W latach 1806 – 1813 kościół zamieniony został przez wojska francuskie, a później rosyjskie na magazyn. Odrestaurowany w latach 1819 – 1830. W 1831 r. wznowiono w nim odprawianie nabożeństw. W XIX w. w kościele tym skupiało się życie religijno – narodowe Polaków. W latach 1922 – 1926 wykonana została polichromia wnętrza przez H. Nostiz – Jackowskiego według projektu St. Cybichowskiego z Poznania. Jednocześnie przeprowadzono generalny remont kościoła. W styczniu 1945 r. w czasie działań wojennych został poważnie uszkodzony. W latach 1945 – 1952 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, ks. kan. Fr. Hanelta kościół został odrestaurowany. Świątynia stanowi w mieście jedyne sanktuarium maryjne, w którym kult Matki Boskiej odnotowany już w końcu XVI w. trwał nieprzerwanie do pierwszego rozbioru Polski. Wznowienie kultu miało miejsce w okresie międzywojennym. Kulminacyjnym momentem była koronacja obrazu w dniu 29 maja 1966 r. przez kard. St. Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego kard. K. Wojtyły.

W 1993 r. świątynia została podniesiona do rangi kolegiaty. Prepozytem mianowano ks. Bogdana Jaskólskiego. W latach 1982 – 1996 proboszczem parafii był wikariusz generalny bp Jan Nowak.

Z woli Ojca Świętego 7 czerwca 1999 r. bydgoska kolegiata wyniesiona została do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Tego też dnia papież Jan Paweł II koronował koronami papieskimi obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości.

25 lutego 2004 r. powstała Diecezja Bydgoska, a Fara została wyniesiona do godności Katedry.


        


 

Copyright © 2006